ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ"
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(เครือข่าย C-อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ2560 (ภายใต้กรอบแนวคิด ไผ่:เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์
ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

ภาพกิจกรรม