ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"การประชุมและเสวนาเรื่อง มาตรฐานที่เหมาะสมของกาแฟอะราบิกาในเขตภาคเหนือตอนบน๑"
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน๑ Lanna Thai Coffee Hub จัดการประชุมและเสวนาเรื่อง
" มาตรฐานที่เหมาะสมของกาแฟอะราบิกาในเขตภาคเหนือตอนบน๑" ณ ห้องประชุมอินทนิน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรม