ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการจัดทำมาตรฐานระบบการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำหรับจัดทำมาตรฐานระบบการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Manaement Standard: TSEM) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้บริหาร และบุคลากร จาก Green Nimman CMU Residence นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุพันธุ์ ประภาติกุล รักษาการแทน รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ
นางสาวพรทิพย์ กล้าสันเทียะ หัวหน้างานบริการห้องประชุมและบริการส่วนหน้า เข้าร่วมประชุมตามคำเชิญ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โครงการจัดทำมาตรฐานระบบการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับจัดทำมาตรฐานระบบการบริหารการจัดงาน
อย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Manaement Standard: TSEM) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมจุมเงิน โรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 -16.30 น.
ภาพกิจกรรม