ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรม



ภาพข่าวกิจกรรม

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ศูนย์ข่าวภาคเหนือสถานีโทรทัศนกองทัพบกช่อง 5




สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยเลขานุการสำนัก
หัวหน้างานและบุคลากรเยี่ยมเยียนและร่วมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ให้กับ คุณนฤมล แก้วโอภาส หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือสถานีโทรทัศนกองทัพบกช่อง 5
ณ ศูนย์ข่าวภาคเหนือสถานีโทรทัศนกองทัพบกช่อง 5 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 มกราคม 2561
เพื่อเป็นการขอบคุณในการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับสำนักบริการวิชาการในปีที่ผ่านมา และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายสื่อมวลชนต่อไป




ภาพกิจกรรม