ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยเลขานุการสำนัก
หัวหน้างานและบุคลากรเยี่ยมเยียนและร่วมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ณ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้่ วันที่ 11 มกราคม 2561
เพื่อเป็นการขอบคุณในการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับสำนักบริการวิชาการในปีที่ผ่านมา และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายสื่อมวลชนต่อไป
ภาพกิจกรรม