ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

นำเทียนพรรษาร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการมอบหมาย คุณกรุณา บุญญพันธุ์ เลขานุการสำนัก นำเทียนพรรษาร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
ภาพกิจกรรม