ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

รับมอบกระเช้าปีใหม่ จาก บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ รับมอบกระเช้าปีใหม่ จาก บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
นำโดย คุณสมชาย ชัยธนาวงศ์ ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน และคณะ พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
ภาพกิจกรรม