ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

งานเลี้ยงอำลา “ด้วยรักและผูกพัน”โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่น1/2561
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ คณะข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าอบรมในงานเลี้ยงอำลา
“ด้วยรักและผูกพัน”โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่น1/2561
ระหว่างวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาณุ สังขะวร รองเลขาธิการสำนักงาน ก.พ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแด่คณะข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาพกิจกรรม