สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

“ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย”
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายการบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เข้าร่วมโครงการ
“ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด นวัตกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน แนวทางการขับเคลื่อนผลงานบริการวิชาการเพื่อสังคม (Cooperate Social Responsibility : CSR)
กับการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

การประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในพิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ 19 กค 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “Community Engagement in Thailand : a case of Chiang Mai
University” ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 อาคาร Green nimman CMU residence สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม