สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

จัดการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K รุ่นที่ 46
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบคุณ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yatathai Training) ที่มาใช้บริการห้องประชุม
จัดการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K รุ่นที่ 46 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช.
ภาพกิจกรรม