ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นที่5)
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติ จากสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นที่5) ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมทองกวาว2 ชั้น2 Green Nimman CMU Residence
สำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน
ภาพกิจกรรม