ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

อบรมโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP ครั้งที่2
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติ จากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
จัดอบรมโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP ครั้งที่2 กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมทองกวาว2 ชั้น2 Green Nimman CMU Residence
สำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน
ภาพกิจกรรม