ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การอบรมงานพัฒนาศักยภาพแกนนำ สร้างเสริมสุขภาวะ ลดพุง ลดโรค
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติ จากสำนักงานส่งเสริมกองทุนสนับสนุนกรสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดการอบรมงานพัฒนาศักยภาพแกนนำ สร้างเสริมสุขภาวะ ลดพุง ลดโรค ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น1 Green Nimman CMU Residence
สำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน
ภาพกิจกรรม