สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 51 ปีวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์
สำนักบริการวิชาการ มช นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานและบุคลากรของสำนักบริการวิชาการ
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 51 ปีวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ลานเกียรติภูมิสุขุมอัศเวศน์ และบริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม
ภาพกิจกรรม