ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม 5 ส.Big Cleaning Day
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. จัดกิจกรรม 5 ส.Big Cleaning Day โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักบริการวิชาการ
ในการทำความสะอาดสถานที่ และพื้นที่ต่างๆ ภายใน อาคาร Green Nimman CMU Residence และบริเวณโดยรอบ ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
ภาพกิจกรรม