ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"การซ้อมหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับเกิดเหตุอัคคีภัย และฝึกซ้อมรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว"
เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการอาคารที่พัก Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
(ซ้อมหนีไฟ) ประจำปี 2561 นำโดย ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร และรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล เลขานุการ
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน และบุคลากรของสำนักบริการวิชาการ เรียนรู้ทฤษฎีและหลักปฏิบัติ รวมถึงการจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในอาคาร และฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารสูง
หากเกิดเพลิงไหม้ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และวิธีดับเพลิงเบื้องต้น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 อาคาร Green Nimman CMU Residence
ภาพกิจกรรม