ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

งานเลี้ยงขอบคุณคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแข่งกันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งานเลี้ยงขอบคุณคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแข่งกันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬา และชมตัวแทนรมกีฬา จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
"มอดินแดงเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น และกล่าวขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
ภาพกิจกรรม