ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

บุคลากรดีเด่น ของสำนักบริการวิชาการ ประจำปี 2561สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Green Nimman CMU Residence ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ของสำนักบริการวิชาการ ประจำปี 2561
พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักบริการครบรอบ 29 ปี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561ณ ห้องประชุมทองกวาว Green Nimman CMU Residence
และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ โดยรางวัลบุคลากรดีเด่น ของสำนักบริการวิชาการ
ประจำปี 2561 แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ 1. กลุ่มบริการดีเด่น ได้แก่ นายจิราวัฒน์ ไชยช่อฟ้า บุคลากรจากฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม 2. กลุ่มผู้มีผลงานดีเด่น
ได้แก่ นางสาวพรทิพย์ กล้าสันเทียะ บุคลากรจากฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้งสองท่าน และขอธำรงรักษาคุณงามความดีเช่นนี้ต่อไป
ภาพกิจกรรม