สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมสัมมนาเรื่อง"การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้(สปชต)
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธ์ุ ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยนางอรกานต์ ไชยยา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง"การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้(สปชต) ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา โดยการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ปรึกษาหารือ ระดมความคิดเห็น สรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในโครงการฯ ร่วมกัน ระหว่างเลขาธิการ ศอ.บต. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ และ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการ
สำนักงาน กพ. นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ พร้อมด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 4 แห่ง (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยบูรพา )
เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา-อุปสรรคของกระบวนการปฏิบัติงานของโครงการ สปชต. ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรม