งานวิจัยและที่ปรึกษา >>
.......ฝ่ายวิชาการและวิจัย มีภารกิจที่สำคัญในการให้บริการชุมชน ในด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย ที่ปรึกษาและงานโครงการ วิจัยติดตาม
ประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย เข้าร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ และศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการ
หรือองค์กรต่างๆ สำนักบริการวิชาการ ทำหน้าที่ประสานงาน จัดสร้างเวทีการบริการวิชาการให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ ของคณะ/
สำนัก/สถาบัน ในสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและทักษะ ผ่านกระบวนการวิจัยในการให้
บริการชุมชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน และกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสในการบริการวิชาการตามความต้องการของ
หน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     จากการดำเนินงานระหว่าง พ.ศ.2548-2553 ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ดำเนินงานด้านการวิจัยและที่ปรึกษาในหลายๆด้าน ซึ่งขอเสนอตัวอย่าง
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลงานด้านงานวิจัย/ที่ปรึกษา พ.ศ.2548
1 โครงการประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการหลวงในต่างประเทศ
หน่วยงานสนับสนุน  สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
ระยะเวลา มิถุนายน 2548 - มกราคม 2549
   
คณะนักวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์   ปัญญานุวัฒน์ และคณะ
   
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
    โครงการหลวงในต่างประเทศ
  2) เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ของโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
    โครงการหลวง
  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ
    โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการหลวง
  4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของโครงการ
    เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครงการหลวง ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
.    
โครงการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานสร้างเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร       
   
หน่วยงานสนับสนุน 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
   
ระยะเวลาศึกษา 
1 มีนาคม 2548 – 28 กุมภาพันธ์ 2549
   
คณะนักวิจัย   
ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และคณะ
   
วัตถุประสงค์การประเมิน .....
1)เพื่อประเมินแนวโน้มความเป็นไปได้ของผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
ตามแผนงานสร้างเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร
ช่วงปีที่ 1 มีนาคม 2548 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2549
2)เพื่อประเมินสภาพปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของกลยุทธ์ในการจัดการ
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

รายละเอียดเพิ่มเติม

   
1 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554)
หน่วยงานสนับสนุน 
สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
   
ระยะเวลา มิถุนายน 2548 - มิถุนายน 2549
   
คณะนักวิจัย
ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และคณะ
   
วัตถุประสงค์การศึกษา
1) เพื่อศึกษาศักยภาพโอกาส และข้อจำกัดทางการพัฒนาของศูนย์พัฒนา
    โครงการหลวง
ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตตลอดจนรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น
 
2) เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ระบบโครงข่ายการบริหารจัดการของศูนย์
    พัฒนาโครงการหลวง..และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ภายใต้บริบทของมูลนิธิ
    โครงการหลวงและชุมชนต่างวัฒนธรรม
....
 
3) เพื่อแปลงยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะ 5 ปี
    สู่การปฏิบัติโดยจัดทำ.เป็นแผนปฏิบัติการในการดำเนินการเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและ
    แก้ไขปัญหาต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท
  4) เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการ แนวทางและมาตรการพัฒนาตามบทบาทและหน้าที่
    ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 

     
รายงานผลการประเมินผลการจัดงาน “งานดอยคำโครงการหลวง 2548”
หน่วยงานสนับสนุน  คณะกรรมการจัดงาน “งานดอยคำโครงการหลวง 2548”
   
ระยะเวลา พ.ศ. 2548
   
คณะนักวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  และเจ้าหน้าที่สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดงาน
"งานดอยโครงการ หลวง 2548 " ตามวัตถุประสงค์การจัดงาน
  2) เพื่อศึกษาจุดเด่น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดงาน ....