งานวิจัยและที่ปรึกษา >>
.......ฝ่ายวิชาการและวิจัย มีภารกิจที่สำคัญในการให้บริการชุมชน ในด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย ที่ปรึกษาและงานโครงการ วิจัยติดตาม
ประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย เข้าร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ และศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการ
หรือองค์กรต่างๆ สำนักบริการวิชาการ ทำหน้าที่ประสานงาน จัดสร้างเวทีการบริการวิชาการให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ ของคณะ/
สำนัก/สถาบัน ในสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและทักษะ ผ่านกระบวนการวิจัยในการให้
บริการชุมชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน และกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสในการบริการวิชาการตามความต้องการของ
หน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     จากการดำเนินงานระหว่าง พ.ศ.2548-2553 ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ดำเนินงานด้านการวิจัยและที่ปรึกษาในหลายๆด้าน ซึ่งขอเสนอตัวอย่าง
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลงานด้านงานวิจัย/ที่ปรึกษา พ.ศ.2550
โครงการประเมินผลการปลูกบำรุงป่าและจัดทำฝายต้นน้ำ    
   
หน่วยงานสนับสนุน 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   
ระยะเวลาศึกษา 
ปีงบประมาณ 2550-2551
   
คณะนักวิจัย   
ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และคณะ
   
วัตถุประสงค์การประเมิน .....
เพื่อประเมินผลการปลูกบำรุงป่าและจัดทำฝายต้นน้ำของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
  ิและสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะรูปแบบและแนวทางการฟื้นฟูและรักษาความสมบูรณ์
  ของระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม

     
1 โครงการปรับปรุงแบบและศึกษาระบบบริหารจัดการ ศูนย์กำจัดขยะโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่
   
หน่วยงานสนับสนุน  เทศบาบลนครเชียงใหม่
   
ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2550
   
คณะนักวิจัย คณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัย โครงการปรับปรุงแลลและศึกษาระบบบริหารจัดการ
ศุนย์กำจัดขยะโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่
   
วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมแบบก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเดิม (พ.ศ.2545) จากการ
    ศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2) เพื่อจัดทำแผนการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ที่สอดคล้องกับรูปแบบ
    เทคโนโลยีเชิงเทคนิค
  3) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรฐกิจ สังคม และการเงิน
    4) เพื่อเสนอรูปแบบของการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
    5) เพื่อศึกษาแผนการดำเนินงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ที่สอดคล้องกับรูปแบบการ
    บริหารจัดการ
    6) เพื่อศึกษาการกำหนดอัตราค่าบริการของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
    7) เพื่อศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจากการดำเนินโครงการ
     
1
โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555) 
หน่วยงานสนับสนุน  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   
ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2550
   
คณะนักวิจัย คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงาน สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง และโครงการ
ตามพระราชประสงค์ ดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี
     
1 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
หน่วยงานสนับสนุน  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
   
ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2550
   
คณะนักวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์   ปัญญานุวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์     สมุทรทัย นางสาวปรารถนา   โกวิทยางกูร  และคณะ
   
วัตถุประสงค์การประเมิน

1) เพื่อติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามรูปแบบการจัดการความรู้และ
    กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

  2) เพื่อค้นหาปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการความรู้และ
    กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
  3) เพื่อศึกษาผลการสร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
    จัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
  รายละเอียดเพิ่มเติม
     

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2550

หน่วยงานสนับสนุน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
   
ระยะเวลา 2   สิงหาคม – 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2550
   
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
คณะนักวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์   อาจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล
นางสาววิภาพร  เลิศสุขสถาพร นางสาวศิริอร  ศักดิ์วิไลสกุล นางอรกานต์ ไชยยา

  นางบานจิตร  สายรอคำ  นางสาวอุษา ยาสิทธิ์ นางสาววีระยา   จะสาร 
  นางสาวกรรณิการ์  ธนะวงค์   นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยพยอม
   
วัตถุประสงค์การประเมิน 1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชน
      ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
    ที่เกี่ยวข้องต่อการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    3. เพื่อแนะนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
    เชียงใหม่
     

รายงานผลการประเมินการจัดงานโครงการหลวง 2550 "80 พรรษา ปวงประชาเทิดพระบารมี"

หน่วยงานสนับสนุน 

คณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2550

   
ระยะเวลา พ.ศ. 2550
   
คณะนักวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์    ปัญญานุวัฒน์   ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
  และคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
วัตถุประสงคการประเมิน 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดงานโครงการหลวง 2550
  ....ตามวัตถุประสงค์การจัดงาน
  2) เพื่อศึกษาจุดเด่น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดงาน
  รายละเอียดเพิ่มเติม
   
  .