งานวิจัยและที่ปรึกษา >>
.......ฝ่ายวิชาการและวิจัย มีภารกิจที่สำคัญในการให้บริการชุมชน ในด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย ที่ปรึกษาและงานโครงการ วิจัยติดตาม
ประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย เข้าร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ และศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการ
หรือองค์กรต่างๆ สำนักบริการวิชาการ ทำหน้าที่ประสานงาน จัดสร้างเวทีการบริการวิชาการให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ ของคณะ/
สำนัก/สถาบัน ในสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและทักษะ ผ่านกระบวนการวิจัยในการให้
บริการชุมชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน และกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสในการบริการวิชาการตามความต้องการของ
หน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     จากการดำเนินงานระหว่าง พ.ศ.2548-2553 ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ดำเนินงานด้านการวิจัยและที่ปรึกษาในหลายๆด้าน ซึ่งขอเสนอตัวอย่าง
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลงานด้านงานวิจัย/ที่ปรึกษา พ.ศ.2552

โครงการประเมินผลโครงการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน  

หน่วยงานสนับสนุน  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ระยะเวลา 22  ธันวาคม  2551 – 17 กันยายน 2552
ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์   อังกสิทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
คณะนักวิจัย

ศ.ดร.อนุรักษ์    ปัญญานุวัฒน์   รศ.ดร.ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ์  ศ.สุรพล   ดำริห์กุล
รศ.ดร.ต่าย  เซี่ยงฉี   รศ.มนัส  ยอดคำ   ผศ. ดร. ชรินทร์  มั่งคั่ง อาจารย์สุพล  ทองคำ
อาจารย์อุดม พรมแก้วงาม   อาจารย์เชษฐภูมิ  วรรณไพศาล  นางอรกานต์   ไชยยา
นางบานจิตร  สายรอคำ นางสาวอุษา  ยาสิทธิ์  นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยพยอม
นางสาวพัชรินทร์ จิตอารีย์   นางสาวสิริรัตน์   ชนะญาติ  

   
วัตถุประสงค์การประเมิน ศึกษาและสังเคราะห์ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้
บนพื้นที่สูงในระยะเริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน ตามกรอบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการจัดการความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง
การบริหารจัดการโครงการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม
   
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2552 
หน่วยงานสนับสนุน  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
   
หน่วยงานผู้วิจัย ศูนย์จัดการระบบสุขภาพภาคเหนือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
ระยะเวลา กุมภาพันธ์ - กันยายน 2552
   
คณะนักวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์  รองศาสตราจารย์  ดร.ชูเกียรติ   ลีสุวรรณ
รองศาสตราจารย์มนัส  ยอดคำ  รองศาสตราจารย์วราภรณ์  ปัณณวลี  ดร.ศักดา  พรึงลำภู
อาจารย์สิริลักษณ์  วรรธนะพงษ์ นางอรกานต์  ไชยยา  นางสาวชินารมย์  วรรณวงศ์
นางบานจิตร สายรอคำ  นางสาวอุษา  ยาสิทธิ์  นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยพยอม
นางสาวพัชรินทร์  จิตอารีย์และนางสาวนิศากร  หวลจิต

  วัตถุประสงค์การศึกษา

เพื่อนำองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ และชุดทดสอบ
สารห้ามใช้ในเครื่องสำอางไปเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ให้สามารถ
ดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ด้วยตนเอง สร้างภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพสร้างองค์ความรู้สำหรับสำหรับแจ้งเตือนภัยประชาชนในการดูแลความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสร้างองค์ความรู้ในการทำงานชุมชนสำหรับบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์   

    รายละเอียดเพิ่มเติม
     
โครงการติดตามและประเมินผลโครงการต้นแบบบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม  
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานสนับสนุน  บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
   
ระยะเวลาศึกษา  พฤษภาคม 2552  – กุมภาพันธ์ 2553
   
ที่ปรึกษา ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์     อังกสิทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
คณะนักวิจัย    ศ.ดร.อนุรักษ์    ปัญญานุวัฒน์  อาจารย์สิริลักษณ์  วรรธนะพงษ์  
ศ.สุรพล   ดำริห์กุล  รศ. ดร.ต่าย  เซี่ยงฉี  นางอรกานต์  ไชยยา  นางบานจิตร  สายรอคำ    
นางสาวสิริรัตน์   ชนะญาติ  นางสาวอุษา  ยาสิทธิ์                          
   
วัตถุประสงค์การประเมิน.... เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการตามโครงการต้นแบบบูรณาการ
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และจัดทำข้อเสนอแนะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
โครงการต่อไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  .

ประเมินผลโครงการ HIV/AIDS Orphans Support  Project

หน่วยงานสนับสนุน  มูลนิธิหมอเสม  พริ้งพวงแก้ว
   
ระยะเวลา

สิงหาคม  – กันยายน 2552

   
ที่ปรึกษา ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์     อังกสิทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
คณะนักวิจัย

ศ.ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  รศ.มนัส  ยอดคำ  อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ 
ศ.สุรพล  ดำริห์กุล นางอรกานต์  ไชยยา  นางบานจิตร  สายรอคำ  นางสาวอุษา  ยาสิทธิ์
นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยพยอม  นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ  นางสาวพัชรินทร์  จิตอารีย์  
นายเสกสรร  ท้าวทุมมา        
                                                                                                                                                  

   
วัตถุประสงคการประเมิน เพื่อประเมินผลความเหมาะสมของปัจจัยป้อน และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดำเนินการตามโครงการ HIV/AIDS Orphan Support  Project
และจัดทำข้อเสนอแนะเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการต่อไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม
     

โครงการถอดบทเรียนและเยี่ยมพัฒนากองทุนสุขภาพตำบล ในพื้นที่  8  จังหวัดภาคเหนือ

หน่วยงานสนับสนุน 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 1 เชียงใหม่

   
ระยะเวลา มิถุนายน – สิงหาคม 2552
   
คณะนักวิจัย

ศูนย์จัดการวิจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และ สำนักบริการวิชาการ     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   
วัตถุประสงคการประเมิน

เพื่อถอดบทเรียนและเยี่ยมพัฒนากองทุนสุขภาพตำบลในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่
เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน

   
     

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ปีงบประมาณ 2552

หน่วยงานสนับสนุน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
   
ระยะเวลา 31  กรกฎาคม – 29  ตุลาคม  2552  
   
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุ่ง  กังวานพงศ์

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
คณะนักวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์   ปัญญานุวัฒน์  ศาสตราจารย์สุรพล  ดำริห์กุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่าย เซี่ยงฉี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์
รองศาสตราจารย์มนัส ยอดคำ นางอรกานต์  ไชยยา  นางบานจิตร  สายรอคำ
นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ นางสาวอุษา  ยาสิทธิ์  นายเสกสรร ท้าวทุมมา
นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม และนางสาวชลนิศา พรหมเผือก

   
วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยวัดจากระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 3  ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้
บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  และเพื่อศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการบริการประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อการบริการ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อนำผลการประเมินมาเป็น
แนวทางการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    รายละเอียดเพิ่มเติม
     
รายงานผลการประเมินผลการจัดงาน “ 40  ปีโครงการหลวง”
หน่วยงานสนับสนุน  คณะกรรมการจัดงาน “ 40  ปีโครงการหลวง”
   
ระยะเวลา พ.ศ. 2552
   
คณะนักวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์    ปัญญานุวัฒน์   ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
และคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
วัตถุประสงคการประเมิน 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดงาน "40 ปี โครงการหลวง"
    ตามวัตถุประสงค์การจัดงาน
  2) เพื่อศึกษาจุดเด่น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดงาน
  รายละเอียดเพิ่มเติม
     
รายงานการติดตามผลหลังการจัดงานโครงการหลวง 2551
หน่วยงานสนับสนุน  มูลนิธิโครงการหลวง
   
ระยะเวลา มิถุนายน  พ.ศ. 2552
   
คณะนักวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์    ปัญญานุวัฒน์   ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
และคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
วัตถุประสงคการประเมิน 1) เพื่อติดตามผลหลังการจัดงานโครงการหลวง  2551 
  2) เพื่อหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดงานโครงการหลวง
    ในปี  2552 ให้มีประสิทธิภาพ 
  รายละเอียดเพิ่มเติม
     
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2552 ของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
หน่วยงานสนับสนุน  เทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 54 แห่ง
   
ระยะเวลา สิงหาคม - ตุลาคม  2552
   
คณะนักวิจัย ศาสตรจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และคณะกรรมการดำเนินงาน สำนักบริการวิชาการ
เครือข่ายผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนาม
   
วัตถุประสงคการประเมิน

1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนของเทศบาล

  2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการให้บริการประชาชนในเทศบาล