ลักษณะการบริการวิชาการ

       

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดขอบเขตของ "การให้บริการวิชาการ" ครอบคลุมแผนงาน โครงการและกิจกรรม ที่เกี่ยวกับการบริการวิจัย การให้คำปรึกษา การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การประสานงานให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอำนวยความสะดวก สนับสนุนด้านที่พัก ที่ประชุมอาคารสถานที่ ตลอดจนการประสานงานผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และคณาจารย์ในสังกัด เพื่อสนับสนุนให้เกิด กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น

ฝ่ายวิชาการและวิจัย มีภารกิจหลักใน 2 ลักษณะ คือ        

1.งานส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการจัดการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวในลักษณะไม่ประสาทปริญญา(Non-Degree Program)จัดประชุมสัมมนา เผยแพร่งานบริการวิชาการ ข้อมูลทางวิชาการแก่บุคคล และองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการสัมมนา ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการมีบทบาท หน้าที่ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในลักษณะประสาทปริญญา ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคล หน่วยงานและองค์กรชุมชน ซึ่งการบริการวิชาการลักษณะนี้ ได้ดำเนินการใน 4 ลักษณะย่อย คือ

1.1 ลักษณะการศึกษานอกระบบที่มีหลักสูตรระยะสั้นรองรับอย่างเป็นทางการ โดยสำนักบริการวิชาการ ทำหน้าที่พัฒนาหลักสูตรเอง หรือหน่วยงานผู้รับบริการเป็นผู้ร่วมกำหนดหลักสูตรขึ้น แต่อาศัยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากรส่วนใหญ่ โดยมีประกาศนียบัตรให้

1.2 ลักษณะเชิงการศึกษานอกระบบที่ไม่มีหลักสูตรรองรับอย่างเป็นทางการ อาจจำแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ สำนักบริการวิชาการ และ/หรือหน่วยงานอื่น ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระยะสั้นแบบการประชุม สัมมนา เวทีการพบปะกันของกลุ่มเป้าหมาย โดยสำนักบริการวิขาการ อำนวยความสะดวกในด้านที่พัก ห้องประชุม ห้องสัมมนา จัดหาวิทยากรและสื่อต่างๆ โดยอาจมีหรือไม่มีประกาศนียบัตรให้ อีกลักษณะหนึ่ง คือ เป็นการบริการวิชาการผ่านเครือข่ายเพื่อการพัฒนาและการประกอบอาชีพ และหรือ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในชุมชน เช่น SME,วิทยาลัยชุมชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สถาบันพัฒนาและวิจัยบนพื้นที่สูง โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ และโครงการ ตามพระราชประสงค์ เป็นต้น

1.3 ลักษณะเชิงการศึกษาตามอัธยาศัย ที่หน่วยงานอื่นมาให้บริการด้านที่พัก ห้องประชุม ห้องสัมมนาและสื่อ เพื่อจัดโครงการ/ กิจกรรมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยไม่มีประกาศนียบัตร

1.4 ลักษณะเชิงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD)ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับพัฒนาบุคลากร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ คณาจารย์ และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้สำนักบริการวิชาการรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

2.การบริการวิจัย/ที่ปรึกษา โดยรับดำเนินการบริหารจัดการโครงการวิจัย ที่ปรึกษาและงานโครงการวิจัย ติดตามประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย เข้าร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ และศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการหรือองค์กรต่างๆ สำนักบริการวิชาการ ทำหน้าที่ประสานงาน จัดสร้างเวทีการบริการวิชาการให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ ของคณะ/สำนัก/สถาบัน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษ และทักษะ ผ่านกระบวนการวิจัยในการให้บริการชุมชน หน่วยงานของรัฐ เอกชนและกลุ่มเป้าหมาย ที่สอดคล้อง

]มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่เป็นแหล่งองค์ความรู้หลักใน 3 มิติ คือ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมมนุษยศาสตร์ ในขณะเดียวกันสำนักบริการวิชาการมิได้จำกัดเพียงการระดมสรรพกำลังในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น แต่ยังพยายามอาศัยการสร้างพันธมิตรเครือข่าย ตามลักษณะ Project-based, Problem/Issue-based Solution Network จากสถาบันการศึกษาอื่น ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาส ในการบริการวิชาการ ตามความต้องการของหน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com