คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ


ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ประจำสำนักบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
ประธาน
คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการ
นายณรงค์  คองประเสริฐ
คุณณรงค์ คองประเสริฐ
กรรมการ
รศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
กรรมการ
ผศ.ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์
กรรมการ
รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
กรรมการและเลขานุการ