สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

Administration

Administrator


 

รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
Acting Director
suraphol.s@cmu.ac.th

 

รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
Deputy Acting Director
E-mail : panuphan.p@cmu.ac.th