ผู้บริหาร

ผู้บริหาร


 

รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
suraphol.s@cmu.ac.th

 

รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail :