ผู้บริหาร

ผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
Associate Professor Amnat Yousukh, M.D.
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีและ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
vpusr@cmu.ac.th

 

 

รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
suraphol.s@cmu.ac.th