บรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียตนาม    
     
 
     
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASEAN Economic Community
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดการความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 2558
(ASEAN Economic Community)