สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

คณะกรรมการบริหาร ประจำสำนักบริการวิชาการ

คณะกรรมการบริหาร


 

ประธานกรรมการบริหาร

รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
suraphol.s@cmu.ac.th
โทร.053-942871


รองประธานกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail : panuphan.p@cmu.ac.th
โทร. 053-942880

            กรรมการ

 

นางอรกานต์  ไชยยา
Mrs.Orakarn Chaiya
Head of Academic & Research Section
นางอรกานต์ ไชยยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 053-942875
รับผิดชอบงานงานส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึกอบรม สัมมนาและ MICE
งานวิจัยและที่ปรึกษา งานพัฒนาหลักสูตร และโครงการพิเศษ

 

นางสุวิชา ยอดสุทธิ

Mrs. Suvicha Yodsutti
Head Of Hostel & Seminar Section
นางสุวิชา ยอดสุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม โทร 053-942861
รับผิดชอบงานบริการห้องพัก งานบริการห้องประชุม และต้อนรับส่วนหน้า
ด้านบริการจัดห้องประชุมจัดเลี้ยง

 

นางสาววรารัตน์ วรรณวงศ์

Miss Wararat Wannawongs
Head Of Business and Development Section
นางสาววรารัตน์ วรรณวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทร 053-942857

รับผิดชอบงาน วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
งานประกันคุณภาพ งานติดตามและรายงาน
ผลปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

            เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

นางกรุณา บุญญพันธุ์
Mrs. Karuna Boonyaphant
Acting UNISERV Secretary

นางกรุณา บุญญพันธุ์
พนักงานปฏิบัติงาน เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
โทร 053-942858