ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ประกาศขอบเขตของงาน


             - ประกวดขอบเขตงานจ้างเหมาเดินสายเมน ไฟฟ้าแรงดันต่ำและปรับปรุงตู้MDB
            - รายละเอียดประกอบแบบ
            - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ