สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27-พฤศจิกายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักบริการวิชาการ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยประธานคณะกรรมการ ผศ.ดร.ชรินท์ เตชะพันธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
1.รศ.ดร.ภญ บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
2. รศ.ดร.รัฐสิทธ์ สุขะหุด
3.รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล