สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบขนส่งมวลชนและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ (

17-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบขนส่งมวลชนและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ (Personal Mastery) และศึกษาดูงานระบบขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ออกภาคสนาม ณ โครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และฟังบรรยาย ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (CAMT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่