สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมผลการดำเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ2562

24-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ โดยฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมการประชุมสัมมนาติดตามการประเมินผลการดำเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและสะท้อนข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการจัดโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2563 ต่อไป