สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ เรื่อง การพัฒนางานบริการในมหาวิทยาลัยยุค Digital Disruptive

23-มกราคม-2563
uniserv cmu

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ เรื่อง การพัฒนางานบริการในมหาวิทยาลัยยุค Digital Disruptive เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาช่วยขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นมี รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีความยั่งยืนทันต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต จัดโดยสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาระบบงาน บริหารและธุรการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563