สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

2-กันยายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมายให้นางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักฯ พร้อมด้วย ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ และ นายณัฐพงศ์ คำกลม พนักงานปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิซ คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี. 
โดยในการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการฯ ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ให้ดียิ่งขึ้น