( ! ) Warning: include(news_date2.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in C:\wamp\www\news_th.php on line 8
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0009710136{main}( )..\news_th.php:0

( ! ) Warning: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'news_date2.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in C:\wamp\www\news_th.php on line 8
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0009710136{main}( )..\news_th.php:0
การประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

uniserv cmu

กองบริหารงานบุคคลจัดการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มช.