สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

8-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

กองบริหารงานบุคคลจัดการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มช.