สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงและการส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จะจบการศึกษาของนักศึกษาระ

28-ตุลาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงและการส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จะจบการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนของนักศึกษาก่อนการออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน
โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว