สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

24-เมษายน-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและระบบงานสารบรรณจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้สนใจจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสมัครเข้ามาอบรมจำนวน 50 คน