สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การฝึกอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร“กฎหมายแรงงานใหม่ 2562”

18-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การฝึกอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร“กฎหมายแรงงานใหม่ 2562” ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน ด้านการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ชุมชนแบบให้เปล่า เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลควรทราบ เน้นกฎหมายที่ใช้งานเป็นประจำ ครอบคลุมเรื่องการจ้างงาน สัญญาจ้าง คุ้มครองแรงงาน การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ที่สนใจจากหน่วยงานต่างๆ จากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 50 ท่าน