สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การฝึกอบรม “หลักสูตรนักจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อชุมชน: ภาคเหนือ” รุ่นที่ 2 (เหนือล่าง)

27-พฤศจิกายน-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักฯ และ ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรนักจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อชุมชน: ภาคเหนือ” รุ่นที่ 2 (เหนือล่าง) ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์ความรู้ต่างๆ สร้างแหล่งจัดเก็บความรู้ ภูมิปัญญาสำหรับใช้พัฒนาชุมชน เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และในโอกาสนี้นางอรกานต์ ไชยยา และ ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ ได้เข้าพบคาราวะนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยนายชัยชนะ มีศรี ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เพื่อแนะนำรูปแบบการบริการวิชาการด้านต่างๆ ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครพิษณุโลกในอนาคตต่อไป