สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562

8-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ บุคลากรจากสถาบันในเครือข่ายภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมกว่า 500 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้งขยายผลเครือข่ายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายภาคเหนือตอนบนเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้และเป็นผู้ตรวจประเมินได้ เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่