สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การอบรมสัมมนาหลักสูตร“การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป”

3-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระปรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดการอบรมสัมมนาหลักสูตร“การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป” วิทยากรโดย อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 และ จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร
"สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ TFRS 9, TFRS 15 และ ร่าง TFRS 16" ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่