สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การอบรมสัมมนาหลักสูตร การบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Forensic Accounting)

14-กันยายน-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดการอบรมสัมมนาหลักสูตร “การบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Forensic Accounting)”

วิทยากรโดย ผศ.ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่