( ! ) SCREAM: Error suppression ignored for
( ! ) Warning: include(news_date2.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in C:\wamp\www\news_th.php on line 8
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006712280{main}( )..\news_th.php:0

( ! ) SCREAM: Error suppression ignored for
( ! ) Warning: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'news_date2.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in C:\wamp\www\news_th.php on line 8
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006712280{main}( )..\news_th.php:0
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วินัยทาง การเงิน การคลังกับการบริหารการเงิน ในส่วนราชการ ตาม พ.ร.บ. วินัยทางการเงิน การคลัง พ.ศ.2561 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วินัยทาง การเงิน การคลังกับการบริหารการเงิน ในส่วนราชการ ตาม พ.ร.บ. วินัยทางการเงิน การคลัง พ.ศ.2561

uniserv cmu

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วินัยทาง การเงิน การคลังกับการบริหารการเงิน ในส่วนราชการ ตาม พ.ร.บ. วินัยทางการเงิน การคลัง พ.ศ.2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม และได้เชิญ อาจารย์เฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ