สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วินัยทาง การเงิน การคลังกับการบริหารการเงิน ในส่วนราชการ ตาม พ.ร.บ. วินัยทางการเงิน การคลัง พ.ศ.2561

13-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วินัยทาง การเงิน การคลังกับการบริหารการเงิน ในส่วนราชการ ตาม พ.ร.บ. วินัยทางการเงิน การคลัง พ.ศ.2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม และได้เชิญ อาจารย์เฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ