สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การอบรมเรื่อง

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเรื่อง "กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และแนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยา่ลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่