สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานทีให้กับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Guangxi University of Finance and Economics ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

12-มิถุนายน-2562
uniserv cmu

โครงการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานทีให้กับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Guangxi University of Finance and Economics ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 61 คน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี