สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2562

2-มกราคม-2563
uniserv cmu

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าพบ รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการเพื่อสวัสดีปีใหม่ และได้เริ่มกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการในบรรยากาศของการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 2-22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ