สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5-เมษายน-2562
uniserv cmu

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากนางสาวพัชรา เพ็ชรทวี ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ อิมหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ร่วมกล่าวต้อนรับข้าราชการผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องทองกวาว 1 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

โครงการ สปชต. รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายนพ.ศ.2562 โดยมีข้าราชการจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) เข้าร่วมในโครงการจำนวน 100 คน โดยในระหว่างการดำเนินโครงการมีผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. ได้แก่ นางนิสากร วรจันทร์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ นายนพพร ใจซื่อ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คอยรับผิดชอบดูแลผู้เข้ารับการอบรมตลอดโครงการด้วย