สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหารจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

22-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสุวิชา ยอดสุทธิ หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุม ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมหัวหน้างานและบุคลากรให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานต่างๆ ภายใต้แผนงานเชิงธุรกิจ รวมทั้งการบูรณาการกับภาคเครือข่ายในการจัดการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นคุณภาพ ณ ห้องรับรอง ช้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562