( ! ) SCREAM: Error suppression ignored for
( ! ) Warning: include(news_date2.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in C:\wamp\www\news_th.php on line 8
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006709800{main}( )..\news_th.php:0

( ! ) SCREAM: Error suppression ignored for
( ! ) Warning: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'news_date2.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in C:\wamp\www\news_th.php on line 8
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006709800{main}( )..\news_th.php:0
ต้อนรับ H.E. Mr. Ruan Chengfa ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับ H.E. Mr. Ruan Chengfa ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

uniserv cmu

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Chuxiong Normal University และ Tourism and Culture College of Yunnan University (Lijiang) ซึ่งอยู่ในมณฑล Yunnan ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Ruan Chengfa ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่