สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมวิชาการพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติและนานาชาติ THE NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUDDHISM, ARTS & CULTURE เรื่อง “พระพุทธศาสนา

10-กันยายน-2562
uniserv cmu

วันที่ 3 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติและนานาชาติ THE NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUDDHISM, ARTS & CULTURE เรื่อง “พระพุทธศาสนา: รากฐานการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมอินทนิล (ชั้น1) อาคารกรีนนิมมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่